• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

شرایط نابسامان اقتصادی دامن آسیب‌های اجتماعی را خواهد گرفت

گلشن راز: «ازدواج به شرط بچه دار نشدن»، یک شرط نامتعارف ضمن عقد، یکی دیگر از پدیده‌های اجتماعی این روزهای جامعه ایران است. پدیده‌ای دیگر در شرایط نابسامان اقتصادی که به نظر می‌رسد، دامن آسیب‌های اجتماعی را خواهد گرفت.