• ایران
  • پنجشنبه ، 2 بهمن 1399

مهلت تسویه حساب وام گیرندگان تا پایان شهریور ۹۹

معاون نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: براساس قانون تسهیلات گیرندگانی که در پایان سال ۱۳۹۷ دارای بدهی غیرجاری باشند می توانند از مزایا و تمهیداتی که پیش بینی شده استفاده کنند و تا پایان شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند.