• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

لبخند «حلما» به روی زندگی/ تولد دومین نوزاد از مادر مشکوک به کرونا در بابل

دومین نوزاد از مادر مشکوک به کرونا در بابل به دنیا آمد تا امید در دل مردم برای شکست کرونا با تکیه بر توانمندی های پزشکان و پرستاران و پرسنل درمانی زنده شود.