• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

یادداشت رئیس فرهنگستان علوم درباره احتکار وسایل بهداشتی

"اکنون تنها گروهی که در میدان مقابله مانده است، گروه پزشکان و پرستاران و خدمتگزاران بهداشت و درمان است که از تکنولوژی نیز مدد می‌گیرند ولی آنچه آنها را در میدان نگاه می‌دارد نیروی اخلاق است که همیشه با پزشکی قرین و در آن عجین بوده است."