• ایران
  • جمعه ، 26 دی 1399

سبد فرهنگی خانوار از موسیقی خوب خالی است

رهبر گروه‌های موسیقی فرهنگسراهای اندیشه و امید گفت: جایگاه موسیقی در فرهنگ ما و سبد فرهنگی خانوار مشخص نیست. موسیقی در زندگی مردم حضور دارد اما هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است.