• ایران
  • سه شنبه ، 30 شهریور 1400

«بچه ها خانه استاد اینجاست»/همه معلم های تلویزیون از نیرزاده تا عمو فردوس

تلویزیون در سالهای مختلف به شیوه های گوناگونی آموزش دروس مدرسه را در دستور کار قرار داده است، برنامه هایی که تعدادی از آنها دیگر تبدیل به خاطره ای از سالهای دور شده اند.