• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

مدیر عامل تازه موسسه هنرمندان پیشکسوت منصوب شد

براساس پیشنهاد هیات مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت و با حکم سیدمجتبی حسینی (رئیس هیات امنای موسسه)، سیدمحمد طباطبایی حسینی به عنوان مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت منصوب شد.