• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

متن کامل گزارش آژانس درباره فعالیت هسته ای ایران

تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید می کند که این سازمان به راستی آزمائی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از تاسیسات که به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرند و از سوی ایران درچارچوب موافقت نامه پادمان های آن اظهار شده، ادامه می دهد.