• ایران
  • سه شنبه ، 30 شهریور 1400

مهدی: 14 فروردین تاریخ پیشنهادی ستاد ملی کرونا بود/تعطیلی لیگ بدترین حالت برای فوتبال ما است

سرپرست مسابقات لیگ برتر گفت: تاریخی که برای شروع مسابقات در نظر گرفتیم زمانی است که ستاد ملی کرونا روی آن تمهیدات در نظر گرفته بود.