• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

ویسی: لیگ را تعطیل کنید تا تکلیفمان را بدانیم/ جان آدم‌ها از فوتبال مهم‌تر است

سرمربی تیم پیکان گفت: اگر قرار است لیگ را تعطیل کنید این کار را انجام دهید تا تکلیف مان را بدانیم.