• ایران
  • دوشنبه ، 29 دی 1399

تعویق در برگزاری همایش «خسمه‌نگاری» و عرضه «خمسه شاه‌‌طهماسبی»

دبیرخانه همایش «خسمه‌نگاری؛ بازنمود خمسه نظامی در هنر» از تعویق زمان برگزاری این همایش خبر داد.