• ایران
  • پنجشنبه ، 2 بهمن 1399

«سپیدجامگان، تیمارگران عشق» از پرستاران تجلیل می کنند

جشنواره هنری «سپیدجامگان، تیمارگران عشق» با هدف تجلیل و قدردانی از جامعه پزشکان و پرستاران و کادرهای درمانی مقابله با ویروس کرونا از سوی کمیته ملی کمیسیون ملی یونسکو-ایران برگزار می شود.